Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – PRIVACYFUCTIONARIS.COM

 1. Privacyfunctionaris.com (hierna “Privacyfunctionaris.com”) is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt om, in de ruimste zin van het woord, de praktijk van privacy consult en support uit te oefenen en diensten te verlenen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Privacyfunctionaris.com, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, de bestuurders alsmede degenen die voor Privacyfunctionaris.com werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Privacyfunctionaris.com, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden.
 4. Privacyfunctionaris.com zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Privacyfunctionaris.com is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Privacyfunctionaris.com is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Privacyfunctionaris.com tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Privacyfunctionaris.com is iedere aansprakelijkheid van Privacyfunctionaris.com uit hoofde van een handelen en/of nalaten die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot de factuurwaarde van de verstrekte opdracht dan wel, indien dit lager is, het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 7. De verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de opdrachtgever jegens Privacyfunctionaris.com enig recht (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een vordering tot schadevergoeding) moet geldend maken, is verkort tot een jaar.
 8. Niet alleen Privacyfunctionaris.com, maar ook alle (voormalige) kantoorgenoten en andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld of ingeschakeld zijn geweest, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 10. Privacyfunctionaris.com kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren. Door Privacyfunctionaris.com ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Privacyfunctionaris.com zal geen kantoorkosten of andere opslagen ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) in rekening brengen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 12. Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
 13. Bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever of enige derde en Privacyfunctionaris.com zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhoudingen voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de bevoegde rechter te Utrecht of, uitsluitend naar keuze van Privacyfunctionaris.com, door de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of derde.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in diverse andere talen. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en enige vertaling is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.

Referentie: Privacyfunctionaris.com, Hilversum, Nederland, 1 oktober 2018